Naleving en verplichting

Ondertekening van de Gedragscode

Grundfos Gedragscode

Bij Grundfos hechten we waarde aan onze reputatie van onkreukbaarheid, en we verwachten dat de hele organisatie zich houdt aan de sociale, economische en milieu-prioriteiten van de Group zoals gedefinieerd in de Grundfos Missie, Visie en Bedrijfswaarden.

We geloven dat eerlijkheid en onkreukbaarheid aanvaarde gewoontes in alle culturen zijn. Hoewel we accepteren dat klanten van land tot land kunnen verschillen, is het de wens van de Group om onze zakelijke activiteiten eerlijk en integer uit te voeren.

De Grundfos Gedragscode wordt voortdurend bijgewerkt en versterkt om ons ondernemingsbestuur te verbeteren. In 2009 is de Gedragscode uitgebreid met alle aspecten van de UN Global Compact. Dit richt zich op naleving van regels en wetgeving, mensenrechten, arbeidsrecht, milieu, politieke bijdragen, aanvaardbare verrekening, eerlijke en wettige concurrentie, entertainment & giften, omkoperij, commissies & geldelijke beloningen, belangenverstrengeling en vertrouwelijkheid.

De Gedragscode schetst de principes die als leidraad dienen voor de mensen van Grundfos om verantwoordelijk te handelen. Deze is ondertekend door alle directeuren van Grundfos, maar ondernemingsbestuur en naleving van de Gedragscode is van belang voor alle medewerkers.

UN Global Compact

Grundfos heeft zichzelf gecommitteerd aan de UN Global Compact en de tien principes op de gebieden van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. In het Duurzaamheidsrapport melden we aan onze belanghebbenden onze voortgang bij het uitvoeren van de tien principes van de UN Global Compact, en bij het ondersteunen van de brede 2015 VN Millenniumdoelstellingen.

Om onze ondersteuning verder te versterken heeft Grundfos het Caring for Climate initiatief ondertekend, waarbij we onszelf verplichten om specifieke doelen voor het reduceren van emissies te stellen.