Legionella proof

Hydrofoorpomp legionella proof

Grundfos en Aqua Assistance zetten zich samen in voor deugdelijk drinkwater. Als producent en leverancier van pompen maakt een optimale waterhuishouding en hygiëne een belangrijk deel uit van het dagelijkse werk.

Aqua Assistance richt zich op advisering en veilig beheer van drinkwaterinstallaties. Als certificeert BRL6010 bedrijf inspecteren wij jaarlijks
onder andere tal van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, VVE’s en hotels of de drinkwaterinstallatie voldoet aan
de wettelijke norm. In geval van een geconstateerde tekortkoming wordt geadviseerd hoe deze op te lossen. Enerzijds verkleint u eventuele gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker is geborgd, en anderzijds kunt u tijdens een controle van het drinkwaterbedrijf aantonen dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

Lees hieronder meer over schoon drinkwater in uw hydorfoor oplossingen. 

 

Aqua Assistance website

Bekijk hier de flyer

Schoon drinkwater zonder zorgen; het is niet vanzelfsprekend!

Welke wettelijke verantwoordelijkheden heeft u als beheerder / eigenaar van de collectieve drinkwaterinstallatie?

Er wordt iets van u verwacht

In ons land komt iets bijzonders uit de kraan, namelijk drinkwater. Water van dusdanige kwaliteit dat we het zorgeloos kunnen consumeren zonder ons zorgen te hoeven maken over nadelige effecten op onze gezondheid. En dat is in vergelijk met veel andere landen niet vanzelfsprekend! Om de kwaliteit van ons drinkwater hoog te houden zijn er wetten en regels opgesteld waaraan elke beheerder / eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie zich aan moet houden. Daar komt het een en ander bij kijken. Aan de hand van deze
informatie kunt u nagaan of u voldoet aan de wettelijke zorgplicht.

Wie valt onder de zorgplicht?

In de drinkwaterwet is bepaald dat elke beheerder / eigenaar van collectieve drinkwaterinstallaties een aantal stappen moet ondernemen om gezondheidsrisico’s te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de legionellabacterie. De wetgever maakt daarbij onderscheid tussen twee
hoofdgroepen, namelijk de zogenaamde prioritaire installaties (o.a. ziekenhuizen, zorginstellingen, zwembaden, hotels) en de overige collectieve installaties (o.a. VVE’s, kinderopvangfaciliteiten, horeca etc). Deze laatste groep heeft een wettelijke zorgplicht.

Wat betekent ‘zorgplicht’ voor mijn drinkwaterinstallatie?

In de wet staat dat u verantwoordelijk bent voor het leveren van deugdelijk drinkwater. U dient zich redelijkerwijs in te spannen zodat gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker zo klein mogelijk zijn. Bij een controle door het drinkwaterbedrijf dient u aan te kunnen tonen dat u voldoende stappen heeft ondernomen om deugdelijk drinkwater te faciliteren. Omgekeerd dient u dit bij een calamiteit (denk bijvoorbeeld aan een legionellabesmetting bij een eindgebruiker) op verzoek eveneens aan te kunnen tonen dat voldoend geeft gedaan. Daarnaast bent u verplicht de eventueel aanwezige keerkleppen(1) te laten controleren op een juiste werking. Een rapportage hiervan dient te kunnen worden overlegd en eventuele defecten dienen te worden hersteld of vervangen.

(1) Een keerklep is een fysieke beveiliging in de waterleiding. Deze heeft als doel het voorkomen van terugstroming van water
naar de hoofdleiding.  

Welke risico’s loopt de eindgebruiker?

Hoewel we in Nederland over kwalitatief excellent drinkwater beschikken, komt in zo’n 10 – 15 % van alle drinkwaterinstallaties de legionellabacterie voor. Bij niet juist aangelegde drinkwaterinstallaties niet afdoende beheer, kan een groter risico op (snelle) vermenigvuldiging van legionellabacteriën ontstaan. Legionella kan probleemloos worden geconsumeerd. Bij verneveling (bijvoorbeeld tijdens het douchen) kan de legionellabacterie worden ingeademd en zo in de longen terecht komen. Dit kan leiden tot een infectie waarvan de symptomen lijken op die van een longontsteking. Van een legionella infectie kunnen vooral ouderen, mensen met een zwakker gestel en
rokers ernstig ziek worden of zelfs overlijden. In Nederland mag legionella bij wet niet voorkomen in drinkwater. De eigenaar / beheerder van de installatie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Levert u deugdelijk drinkwater?

In praktijk is het antwoord op deze vraag vaak ‘Ja!’. Maar is dat ook zo? Welke maatregelen heeft u genomen? Is de drinkwaterinstallatie goed in kaart? Is sprake van opwarming of afgedopte leidingen? Worden de keerkleppen jaarlijks gecontroleerd en welke stappen heeft
u genomen bij afwijkingen? Slechts enkele vragen die u zich als beheerder of eigenaar van de installatie zou kunnen stellen om een beeld te krijgen bij het beheer van de installatie waarvoor u verantwoording draagt.

Stappenplan

Heeft u onvoldoende inzicht in uw drinkwaterinstallatie of twijfelt u of u voldoet aan de zorgplicht, dan helpen we u graag verder.
Voor zorgplichtige installaties ziet het stappenplan er als volgt uit:

 

1.     NEN 1006
keuring van de installatie: we doorlopen de drinkwaterinstallatie en we controleren of deze voldoet aan de gestelde normering. Eventuele tekortkomingen of risico’s worden in kaart gebracht en aan u gerapporteerd. Zo weet u welke aspecten uw aandacht nodig hebben. Tevens brengen we het aantal aanwezige keerkleppen in kaart. Desgewenst voeren we geadviseerde noodzakelijke aanpassingen voor u uit.

2.     Controle
keerkleppen: We controleren de aanwezige keerkleppen op een juiste werking en verwerken dit in een overzichtelijke rapportage. Ook eventuele defecte keerkleppen worden hierin gerapporteerd. U heeft in één oogopslag inzichtelijk welke acties zijn vereist.

3.     Bemonstering
(optioneel): Meten is weten. U bent niet verplicht om de drinkwaterinstallatie te bemonsteren, echter kan het toch raadzaam zijn. Afhankelijk van de omvang van de installatie nemen wij één of enkele watermonsters om vast te stellen of sprake is van eventuele ongewenste of schadelijke organismen.

Samen sterk voor schoon drinkwater zonder zorgen!

Grundfos en Aqua Assistance zetten zich samen in voor deugdelijk drinkwater. Als producent en leverancier van pompen maakt een optimale waterhuishouding en hygiëne een belangrijk deel uit van het dagelijkse werk.

Aqua Assistance richt zich op advisering en veilig beheer van drinkwaterinstallaties. Als certificeert BRL6010 bedrijf inspecteren wij jaarlijks
onder andere tal van woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, VVE’s en hotels of de drinkwaterinstallatie voldoet aan
de wettelijke norm. In geval van een geconstateerde tekortkoming wordt geadviseerd hoe deze op te lossen. Enerzijds verkleint u eventuele gezondheidsrisico’s voor de eindgebruiker is geborgd, en anderzijds kunt u tijdens een controle van het drinkwaterbedrijf aantonen dat u voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de zorgplicht, of wilt u weten of uw beheer afdoende is? Neem dan contact met Aqua assistance of Grundfos op.

We staan graag voor u klaar!