Marketing Permission Privacy Notice

Privacyverklaring over Grundfos' marketingdiensten 

Welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden en op welke juridische basis? 

Grundfos verzamelt de persoonsgegevens die door u zijn verschaft bij het aanmelden voor marketingdiensten van Grundfos, waartoe uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw land, uw bedrijf, daarmee samenhangende bedrijfsinformatie, uw interessegebied en uw functie kunnen behoren (hierna genoemd de "Persoonsgegevens").  

Grundfos gebruikt de Persoonsgegevens ten behoeve van het leveren van de door u aangevraagde marketingdiensten en om u te voorzien van persoonlijk op u gerichte ervaring, informatie en marketing die relevant voor u is via e-mail, SMS, telefoon, push-berichten of brief over nieuws, hulpmiddelen, toepassingen, producten, evenementen en promoties van Grundfos. 

Voor de goede verwerking van uw aanvragen/ verzoeken zal Grundfos uw Persoonsgegevens opslaan, uw gedrag analyseren en een profiel aanmaken op basis van uw gebruik van de verschillende websites, toepassingen of hulpmiddelen van Grundfos waartoe u toegang heeft, ook als u een Grundfos Account aangemaakt heeft of een formulier heeft ingevuld.  

Om uw gedrag gedrag te analyseren gebruikt Grundfos een Adobe Experience Cloud Visitor ID voor het identificeren van bezoekers en herhaalbezoeken op de Grundfos websites door middel van cookies. Lees ons cookie-beleid voor meer informatie over het gebruik van cookies door Grundfos. Als u een Grundfos Account heeft, dan krijgt u hierbij een Public User ID dat wordt gesignaleerd en bewaard voor elke pagina die u heeft bekeken wanneer u bent ingelogd. Uw Adobe Experience Cloud ID of uw Public User ID wordt gecombineerd met uw e-mailadres, en uit deze ID’s kan Grundfos van aanvullende klanteigenschappen gebruikmaken om de marketinginformatie persoonlijker en relevanter voor u te maken. 

De wettelijke basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor mailing van marketing services is uw toestemming (Artikel 6, lid 1, punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) ("AVG"). 

Uw Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor andere doeleinden als dit nodig is om te voldoen aan een  wettelijke verplichting of op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.  Als verwerking voor andere doeleinden noodzakelijk is, dan kunnen we u van aanvullende informatie voorzien, waaronder het eventueel verzoeken om aanvullende toestemming 

U bent niet verplicht om uw toestemming te geven voor het ontvangen van de marketingdiensten en de daaraan gerelateerde verwerking van uw persoonsgegevens. Als u geen toestemming geeft, dan zult u de marketingdiensten niet kunnen ontvangen. 

Details van de gegevensbeheerder en ontvangers van de persoonsgegevens 

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denemarken en Grundfos Nederland B.V., Postbus 22015, 1302 CA Almere, Nederland (samen “Grundfos”) zijn gezamenlijk de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor de beveiliging en verwerking van de gegevens overeenkomstig de AVG. 

Grundfos kan uw Persoonsgegevens delen met derde partijen die functioneren als Grundfos' gegevensverwerkers voor het verwerken van de Persoonsgegevens overeenkomstig de doeleinden die hierboven vermeld staan. De volgende gegevensverwerkers worden gebruikt: 

  • Adobe Systems Software Ireland Limited 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Dublin 24 Ierland: Systeem gebruikt door Grundfos voor het opslaan van al uw profielgegevens en voor het persoonlijk maken en verzenden van marketingmateriaal.  
  • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ierland: Systeem gebruikt door Grundfos voor het analyseren van uw gedrag (big data analyse).  
  • Andere lokale bedrijven binnen de Grundfos Group die IT-ondersteuning geven voor de bovengenoemde systemen. 
  • Andere ontvangers, doorgaans adviseurs, die IT-ondersteuning geven voor de bovengenoemde systemen, en helpen bij de verwerking van uw Persoonsgegevens namens Grundfos in de bovengenoemde systemen. 

Het kan nodig zijn dat andere geautoriseerde derde partijen toegang hebben tot persoonlijke gegevens, of deze opslaan, als de geldende wetgeving dat vereist of toestaat (bijv. overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs, en vergelijkbare derde partijen die openbare instanties zijn). 

Bewaartermijn 

Gegevens die verzameld zijn voor de doeleinden die hierboven vermeld staan, worden slechts opgeslagen zolang als dit nodig is voor de doeleinden die hierboven vermeld staan, namelijk zolang als u uw marketing-toestemming niet heeft ingetrokken. Dit betekent dat als u uw toestemming intrekt, Grundfos zo snel mogelijk de directe koppeling naar uw profiel-identiteit in het systeem verwijdert, en alleen uw systeem-ID bewaart om er zeker van te zijn dat we u niet opnieuw benaderen met onze marketingdiensten.   

Wees u ervan bewust dat als u uw toestemming heeft gegeven voor marketingdiensten met betrekking tot de aanmelding voor één of meer van Grundfos' andere diensten, bijv. als u een Grundfos Account heeft aangemaakt of als u zich heeft aangemeld voor Grundfos for Installers, dat Grundfos uw Persoonsgegevens nog steeds verwerkt voor deze andere doeleinden.  

Als een rechterlijke of disciplinaire maatregel wordt genomen, dan kunnen de Persoonsgegevens worden opgeslagen tot aan het einde van de betreffende maatregel, inclusief eventuele periodes voor beroep, en worden ze daarna verwijderd of gearchiveerd. 

Nadat de bewaartermijn is verstreken, zullen uw Persoonsgegevens worden geanonimiseerd. 

Uw rechten 

Als u akkoord bent gegaan met verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u op elk moment uw toestemming voor toekomstig gebruik intrekken. Na intrekking van uw toestemming zal Grundfos uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Eerdere verwerkingen voorafgaand aan de intrekking van de toestemming blijven rechtmatig verwerkt. 

Recht op inzage: U kunt het recht hebben om bevestiging van ons te krijgen of er wel of niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en, als dat wel het geval is, dan kunt u verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens. Recht op inzage omvat - onder andere - de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betreffende persoonsgegevens, en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden gedeeld.  

U heeft het recht om een eerste kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor verdere kopieën die door u worden verzocht kunnen we een redelijk bedrag op basis van administratiekosten in rekening brengen.  

Recht op rectificatie: U heeft het recht om van ons rectificatie van onnauwkeurige of onjuiste Persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kunt u het recht hebben om onvolledige Persoonsgegevens te laten completeren, ook door middel van het verstrekken van een aanvullende melding. 

Recht  om vergeten te worden: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het vergeetrecht hebben op uw  Persoonsgegevens. Wij kunnen niet aan uw verzoek voldoen als er een andere wettelijke verplichting is waardoor wij uw Persoonsgegevens niet kunnen vergeten.  

Recht op beperking van verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben op beperking van het verwerken van uw Persoonsgegevens door ons. In dat geval kunnen de betreffende gegevens worden gemarkeerd, en kunnen ze alleen door ons worden verwerkt voor bepaalde doeleinden. 

Recht op bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht op bezwaar hebben, op basis van redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie of waar persoonsgegevens worden verwerkt voor directe-marketingdoeleinden, op elk moment, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en kan van ons vereist worden om uw Persoonsgegevens niet langer meer te verwerken. 

Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht  om de Persoonsgegevens over u, te ontvangen in een gestructureerd,  en voor machines leesbaar format, en u heeft het recht om deze gegevens over te brengen naar een andere entiteit. 

Als u meer wilt weten, of als u gebruik wilt maken van één of meer van uw bovengenoemde rechten, neem dan contact op met Grundfos Holding A/S door een e-mail te sturen aan enews@grundfos.com.  

Bij klachten kunt u zich richten tot onze DPO op dataprotection-nl@grundfos.com  

Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Wijzigingen van de Privacyverklaring 

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. In het geval dat de wijzigingen van de Privacyverklaring worden beschouwd als wezenlijk en aanzienlijk, dan wordt u hierover nadrukkelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld via e-mail.  

Effectieve datum van de recente update van de Privacyverklaring 

30/04/2018