Privacy and Terms of Use

Voorwaarden voor het gebruik van Grundfos Digitial Solutions

Gebruiksvoorwaarden

 

Omschrijving van de diensten

Bij het gebruik van Grundfos Digital Solutions ("Digital Solutions") kunt u toegang krijgen tot informatie en diensten die door Grundfos geboden worden.

De Digital Solutions bestaan uit de Grundfos webpagina van waaruit u speciale diensten kunt gebruiken zoals self-service oplossingen, contactformulieren, verzoeken van premium content etc., en specifieke Grundfos applicaties waartoe toegang kan worden verkregen zonder dat een account moet worden aangemaakt, zoals Grundfos GO Apps en het Grundfos Product Center. Voor sommige van de applicaties zal er een extra gebruikersovereenkomst ('EULA') zijn, en zult u een account kunnen aanmaken en toegang krijgen tot verdere modules van de applicaties.

Aanvaarding van de voorwaarden

De Digital Solutions die Grundfos u biedt, met inbegrip van updates, verbeteringen, nieuwe eigenschappen etc., zijn onderworpen aan de volgende Gebruiksvoorwaarden. Grundfos behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te updaten zonder dit aan u te melden. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden kan worden bekeken door onderaan uw webpagina's te klikken op de link "Juridische kwesties". Door toegang te hebben tot de Digital Solutions of door de website op enige wijze te gebruiken gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Grundfos biedt de Digital Solutions als een dienst en uitsluitend voor informatiedoeleinden. De overdracht van deze informatie genereert geen enkele vorm van relatie met Grundfos. U dient niet op grond van deze informatie via de Digital Solutions te handelen zonder persoonlijke ondersteuning vanuit Grundfos te zoeken. Hoewel we proberen om de informatie, de software en alle andere diensten binnen de Digital Solutions zo nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen de Digital Solutions
fouten of omissies bevatten waarvoor we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het materiaal en de inhoud van Digital Solutions wordt aangeboden zoals het is ("as is"), en zonder garantie van enige aard.

Noch Grundfos, noch één van haar aangesloten bedrijven is verantwoordelijk voor enig verlies van hardware, software of bestanden, veroorzaakt door het gebruik van de Digital Solutions of onderdelen die worden gedownload of gebruikt vanuit/binnen de Digital Solutions. Derhalve geeft Grundfos geen garantie dat de Digital Solutions of diensten die binnen de Digital Solutions worden geboden, hetzij door of namens Grundfos (inclusief gratis software-downloads), aan uw eisen zullen voldoen of ononderbroken, up-to-date, veilig of foutenvrij zullen zijn, of dat de Digital Solutions of de servers die worden gebruikt door Grundfos vrij van virussen of mankementen zijn of volledig functioneel of nauwkeurig zijn. Grundfos spant zich in om de Digital Solutions en hun werking in stand te houden, maar Grundfos is niet verantwoordelijk, en kan dit ook niet zijn, voor

onvolkomenheden die kunnen voorkomen in de Digital Solutions of de werking van
de Digital Solutions.

Grundfos kan links naar andere websites verschaffen, of applicaties van derde partijen beschikbaar stellen. Het gebruik van zulke websites en/of applicaties van derde partijen is op uw eigen risico.

Het is mogelijk dat geldend recht de uitsluiting van bepaalde garanties of the beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toestaat. Derhalve kunnen sommige van de hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. In geen enkel geval zal de totale aansprakelijkheid van Grundfos of één van haar aangesloten bedrijven jegens u echter meer bedragen dan het bedrag dat door u betaald is, indien van toepassing, voor het gebruik
van de Digital Solutions.

Onrechtmatig of verboden gebruik 

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Digital Solutions zult u de Digital Solutions niet gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig is of dat is verboden vanwege deze Gebruiksvoorwaarden. U mag de Digital Solutions niet gebruiken op een wijze waardoor enige server van Grundfos of de netwerken die met enige server van Grundfos verbonden zijn zouden kunnen beschadigen, uitschakelen of overbelast raken, of die het gebruik van Digital Solutions door enige andere derde partij belemmert. U mag geen pogingen ondernemen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot Digital Solutions, andere accounts of enige server van Grundfos door te hacken of op enige andere
wijze. U mag niet op enige wijze materialen of informatie verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar gesteld zijn via de Digital Solutions, of pogingen hiertoe ondernemen.

U mag niet bewust virussen, trojaanse paarden, wormen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is invoeren.

Intellectueel eigendom

De Digital Solutions en elk van de onderdelen waaruit deze zijn samengesteld, met inbegrip van in het bijzonder het grafische handvest, gegevens, software, teksten en logo's van de Digital Solutions, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht, d.w.z. het auteursrecht en het merkenrecht in het bijzonder.

De Digital Solutions en elk van de onderdelen waaruit deze zijn samengesteld zijn het exclusieve eigendom van Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S verleent u een beperkte, niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Digital Solutions zoals gespecificeerd voor elke Digital Solution.

Elk ander gebruik van de Digital Solutions of van één van hun onderdelen vormt een inbreuk op de rechten, tenzij dit voorafgaand en specifiek schriftelijk is goedgekeurd door Grundfos Holding A/S.

Vrijwaring

U zult Grundfos (met inbegrip van haar dochterondernemingen) vrijwaren voor, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor elke mogelijke aansprakelijkheid, claim, verlies en kosten, met inbegrip van redelijke honoraria en kosten voor advocaten, die betrekking hebben op uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruik of misbruik van het Grundfos account.

Juridische geschillen

Op elk geschil dat voortkomt uit het gebruik van de applicaties of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden is het Deens recht van toepassing, met uitzondering van strijdigheid van wetgeving. De exclusieve plaats voor het beslechten van alle geschillen die het gevolg zijn van of gerelateerd zijn aan deze gebruikersovereenkomst ("EULA") is de rechtbank van Kopenhagen in Denemarken.

Als de wetten die van toepassing zijn op deze Voorwaarden in een later stadium zodanig kunnen worden geïnterpreteerd of gewijzigd met als effect dat één of meerdere bepalingen niet-doelmatig of ongeldig worden, dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de Voorwaarden als geheel. 

Overig

Grundfos behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder oorzaak of kennisgeving de Digital Solutions te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Grundfos behoudt zich ook het recht voor om te allen tijde zonder oorzaak of kennisgeving toegang tot en gebruik van de Digital Solutions door u, uw toegangsbeheerder of elk van uw bevoegde gebruikers te beëindigen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken kan Grundfos uw toegang tot de Digital Solutions te allen tijde opschorten of beëindigen als u één van de Gebruiksvoorwaarden schendt.  

De Gebruiksvoorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen Grundfos en u als gebruiker, en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten.

Als Grundfos niet de hand houdt aan een specifieke bepaling, dan doet Grundfos geen afstand van haar recht om dat alsnog later te doen. Als een rechtbank één van deze Voorwaarden niet van toepassing acht voor u in het bijzonder, dan blijven de resterende Voorwaarden van kracht. Grundfos kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken overdragen aan enige legale entiteit binnen de Grundfos Group.

Privacybeleid

Voor het leveren van de Digital Solutions verzamelt Grundfos persoonsgegevens over u. Wanneer u Grundfos Digital Solutions gebruikt, dan accepteert u dat Grundfos uw persoonsgegevens
verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Bij Grundfos erkennen we dat u de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u online verschaft wilt waarborgen en zijn we ons bewust van onze verplichting om toereikende bescherming en betrouwbare verwerking te bieden van alle persoonsgegevens die we ontvangen.

Als u denkt dat u dit Privacybeleid niet kunt aanvaarden, dan adviseren we dat u Grundfos' Digital
Solutions niet gebruikt.

Welke soorten gegevens verzamelen en verwerken we?

Grundfos verzamelt persoonsgegevens over u zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, adres en IP-adres, alsmede de chat-sessie registreren tussen u en de Grundfos-medewerker met wie u chat wanneer u het chat-forum gebruikt ("Persoonsgegevens").

Grundfos registreert en verwerkt Persoonsgegevens voor het leveren van de gewenste diensten wanneer u:

·      Zelf bepaalde diensten afneemt ('self-service') en contactformulieren gebruikt;

·      Navraag bij ons doet of ons terugkoppeling geeft;

·      Gebruik maakt van ons chat-forum dat in diverse landen beschikbaar is;

·      Persoonsgegevens aan ons verstrekt via onze website of applicaties.

De keuze om aan Grundfos persoonsgegevens te verstrekken is aan u. Verstrekt u Grundfos geen
persoonsgegevens dan zult u niet alle functionaliteiten binnen Grundfos'
Digital Solutions kunnen gebruiken.

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken we Persoonsgegevens?

Grundfos gebruikt uw Persoonsgegevens voor het leveren van de door u gewenste diensten binnen de Digital Solutions die door u verzocht zijn, inclusief om een dialoog met u aan te gaan over de diensten en aanbiedingen wanneer u hier om verzoekt.

Grundfos gebruikt uw Persoonsgegevens en uw gebruik van de Digital Solutions om u het best mogelijke advies te geven, ten behoeve van het verzamelen en analyseren van kennis en informatie, teneinde een compleet klantbeeld te genereren en een beter begrip te krijgen van de
behoeften en het gedrag van onze klanten. We gebruiken deze kennis om meer op
maat gemaakte klantervaringen te genereren. Tenslotte wordt bij het communiceren in het chat-forum van Grundfos de chat-sessie tussen u en Grundfos geregistreerd en wordt een kopie van de chat-sessie bewaard om er zeker van te zijn dat de chat-functie optimaal werkt en om chat-medewerkers van Grundfos te kunnen laten zoeken naar eerdere chats die op u betrekking hebben, teneinde u beter te kunnen helpen.

Grundfos bewaart geen informatie over betaalmethoden zoals creditcardnummers, bankrekeningnummers of dergelijke.

De wettelijke basis voor het verzamelen van de Persoonsgegevens

De verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst tussen u en Grundfos. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de realisering van de doeleinden die hierboven genoemd worden.

Uw Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor andere doeleinden als dit nodig is om te voldoen aan juridische of wettelijke verplichtingen (bijv. overdracht aan rechtbanken of
het openbaar ministerie) of als u heeft ingestemd met de betreffende
verwerking. 

Wie is de gegevensbeheerder en the data controller and who do we disclose personal information to (data processors)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denemarken, telefoonnummer +45 87 50 14 00, en de vestiging van Grundfos (hierna in gezamenlijkheid "Grundfos" genoemd) zijn gezamenlijk de gegevensbeheerders en zijn verantwoordelijk voor de beveiliging en de verwerking van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de specifieke doeleinden die hierboven vermeld staan. Volg deze link voor een overzicht van de plaatselijke rechtspersonen van Grundfos.

Grundfos kan uw Persoonsgegevens delen met derde partijen die functioneren als Grundfos' gegevensverwerkers voor het verwerken van de Persoonsgegevens overeenkomstig de doeleinden die hierboven vermeld staan. De volgende gegevensverwerkers worden gebruikt:

·       Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B Carmenhall Road Sandyford Industrial Estate Dublin 18, Ierland: Microsoft levert IT-infrastructuur.

·      Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland: Grundfos gebruikt Google Webmaster Tools & Search Console en Google Analytics. In aanvulling hierop plaatst Grundfos scripts voor "Google DoubleClick Adservices" (online advertentiehulpmiddelen) op haar websites. Grundfos heeft zelf geen toegang tot de Google Doubleclick dienst die beheerd wordt door Dentsu Aegis Network A/S.

·      Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postbus 2089, 1414 Kopenhagen K, Denemarken: Dentsu Aegis Network A/S beheert online advertentie-activiteiten.

·      Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ierland: Grundfos maakt gebruik van Adobe Experience Cloud oplossingen voor het bouwen, beheren en optimaliseren van Grundfos’ Digital Solutions.

·      MaxMind, 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: MaxMind levert op IP gebaseerde locatiediensten voor het tonen van relevante informatie op een kaart die gecentreerd is op uw locatie.

·      Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, USA: Marketo levert op e-mail gebaseerde geautomatiseerde marketing.

·      Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ierland: Facebook verschaft een Facebook Pixel-script op de websites voor een meer effectieve afstemming van online advertenties.

·      LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Ierland: LinkedIn verschaft zo nu en dan een LinkedIn Website Retargeting-script op de websites
voor een meer effectieve afstemming van online advertenties.

·      LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland: LogMeIn biedt ondersteuning bij het bewaren en doorzoeken van
chat-transcripten.

·      IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Duitsland: IDSM levert en ondersteunt het Grundfos Service Map systeem.

·      SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 Kopenhagen Ø, Denemarken: SAP ondersteunt Grundfos bij de verwerking van klantgegevens en levert het systeem voor de verwerking.

·      Andere lokale bedrijven binnen de Grundfos Group die IT-ondersteuning geven voor de bovengenoemde systemen.

·      Andere ontvangers, doorgaans adviseurs, die IT-ondersteuning geven voor de bovengenoemde systemen, en helpen bij de verwerking van uw Persoonsgegevens namens Grundfos in de bovengenoemde systemen.

Het kan nodig zijn dat andere geautoriseerde derde partijen toegang hebben tot persoonlijke gegevens, of deze opslaan, als de geldende wetgeving dat vereist (bijv. overheidsinstanties,
rechtbanken, externe adviseurs, en vergelijkbare derde partijen die openbare instanties zijn).

Overdracht van Persoonsgegevens 

In bepaalde gevallen kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen naar buiten de EU/EER. Grundfos zorgt dat zo'n overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetten voor gegevensbescherming. Dit houdt in dat elke partij buiten de EU/EER die in het bezit komt van uw Persoonsgegevens moet zorgen voor een toereikend beschermingsniveau, bijvoorbeeld door de standaard EU contractbepalingen aan te gaan, of door bindende bedrijfsregels uit te voeren en na te leven, waar van toepassing. Als u hieraan gerelateerd vragen heeft, neem dan contact op met Grundfos - de contactinformatie vindt u hieronder in het onderdeel 'Hoe kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens? / Verdere rechten'.

Bewaar termijn 

We bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als dit nodig is voor de doelstellingen die hierboven vermeld staan. Uw Persoonsgegevens worden echter nooit langer dan 37 maanden bewaard.

Sommige van uw Persoonsgegevens kunnen echter worden bewaard voor boekhoudkundige doeleinden of voor verweer tegen wettelijke aanspraken. De Persoonsgegevens worden bewaard totdat de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. Bovendien kunnen sommige van uw Persoonsgegevens worden bewaard in een geanonimiseerde vorm die niet naar uw identiteit is terug te voeren.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens? / Verdere rechten

Onder de AVG heeft u diverse rechten.

 

1.    Toestemming intrekken: Als u akkoord bent gegaan met verwerkingshandelingen van uw Persoonsgegevens, dan kunt u op elk moment deze toestemming voor toekomstig gebruik intrekken. De toestemming vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

2.    Recht op inzage: U kunt het recht hebben om informatie van ons te krijgen of er wel of niet Persoonsgegevens over u worden verwerkt en als dat wel het geval is kunt u verzoeken om inzage
te krijgen tot de Persoonsgegevens.

 

3.    U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die verwerkt worden. Voor verdere kopieën die door u worden verzocht kunnen we een redelijk bedrag op basis van
administratiekosten in rekening brengen.

 

4.    Recht op rectificatie: U heeft het recht om onnauwkeurige Persoonsgegevens te rectificeren.

 

5.    Recht op uitwissen ("recht om vergeten te worden"): Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben op uitwissen door ons van Persoonsgegevens over u en kunnen we worden
verplicht om zulke Persoonsgegevens uit te wissen.

 

6.    Recht op beperking van verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben op beperking van het verwerken van uw Persoonsgegevens door ons.

 

7.    Recht op bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht op bezwaar hebben, op basis van redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie of waar Persoonsgegevens worden verwerkt voor directe-marketingdoeleinden, op elk moment, tegen de verwerking
van uw Persoonsgegevens door ons, en kan van ons vereist worden om uw Persoonsgegevens
niet langer meer te verwerken.

 

8.    Recht op gegevensportabiliteit: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de Persoonsgegevens over u, die u aan ons verschaft heeft, te ontvangen in een gestructureerd,
veelgebruikt en voor machines leesbaar format en u kunt het recht hebben om deze gegevens over te brengen naar een andere rechtspersoon zonder belemmeringen van onze kant.

 

Als u meer wilt weten, of als u gebruik wenst te maken van één of meer van uw bovenstaande rechten, neem dan contact op met Grundfos Holding A/S door te bellen met +088 478 6336 of door het contactformulier op onze website in te vullen. Grundfos Nederland heeft een plaatselijke functionaris voor gegevensbescherming met wie u ook contact kunt opnemen. Volg deze link voor een overzicht van de functionarissen voor gegevensbescherming.

Klachten indienen 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit over de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

Voor Nederland is de toezichthouder:

Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen van de Privacyverklaring 

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De actuele Privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op de bedrijfswebsite van Grundfos.