ECADEMY

De Ecademy is alleen bedoeld om u te informeren. Niets uit de informatie dient te worden beschouwd als advies voor enig specifiek doel. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van zulk advies uit een relevante bron.

Grundfos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die het gevolg kunnen zijn van toegang hebben tot of vertrouwen op informatie uit de Ecademy. Grundfos wijst hierbij uitdrukkelijk, in de meest uitgebreide omvang die is toegestaan door het geldend recht, elke aansprakelijkheid van de hand die betrekking heeft op handelingen of het nalaten hiervan, gedaan door gebruikers op basis van zulke informatie.

Als onderdeel van de verleende diensten kunnen de gebruikers ervoor kiezen om quizvragen te beantwoorden. Als deelnemer aan de quizzen kunt u beloningen winnen. De beloningen worden aan u geleverd zoals ze zijn, en een beloning kan na levering niet worden geretourneerd of ingewisseld.

De deelname aan elke quiz is vrijwillig en gratis, en Grundfos heeft het recht om te allen tijde zonder aankondiging de quizzen terug te trekken of te wijzigen.

Grundfos behoudt het recht om naar eigen goeddunken de toegang tot de Ecademy te beëindigen. Bijvoorbeeld in het geval van misbruik bestaand uit respectloos gedrag naar Grundfos of haar partners of hun medewerkers toe. Elke gebruiker/persoon mag slechts één account bij de Ecademy hebben. Uitsluiting zal ook het gevolg zijn van opzettelijk misbruik of bedrog.


Gedragsregels

Bij het gebruik van de diensten op www.grundfos.nl stemt u ermee in om niet:
- Een van toepassing zijnde wet, bepaling of regel te overtreden;
- De privacy van enig(e) persoon of entiteit te bestoken, kwaad te doen, te bedreigen, te hinderen, te verontrusten, te intimideren of te schenden;
- Commerciële, reclame- of promotionele materialen, inclusief zonder beperking “spam” of massamailings, openbaar te maken of door te geven;
- Op enig moment of op enige manier valse informatie te verschaffen op uw registratieformulier of zich uit te geven voor iemand anders;
- Verkeerde, vulgaire, beledigende, onjuiste, ongepaste, aanstootgevende, ontwrichtende of buitensporige meldingen of informatie openbaar te maken of door te geven.
- Enig materiaal dat inbreuk maakt op auteursrecht, handelsmerk-, octrooi- of ander intellectueel eigendomsrecht openbaar te maken of door te geven.

Wanneer u op bovenstaande wijze de voorwaarden schendt kan Grundfos, zonder voorafgaande kennisgeving, u uitsluiten van enkele en alle diensten, uw registratie beëindigen, uw boodschappen of geposte stukken wissen, en elke andere actie ondernemen waarvan Grundfos naar eigen oordeel meent dat deze passend is.


Communicatie

De gebruiker aanvaardt dat hij/zij marketinginformatie kan ontvangen van de Grundfos Group, inclusief e-mails.
Grundfos en elk lid van de Grundfos Group kan de informatie over u en uw gedrag op www.grundfos.nl gebruiken om de informatie die we aan u leveren aan te passen.


Andere kwesties

Grundfos behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de diensten te wijzigen, buiten werking te stellen of te beëindigen. Grundfos behoudt zich ook het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot en gebruik van de diensten door u, uw toegangsbeheerder of elk van uw bevoegde gebruikers te beëindigen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken kan Grundfos uw toegang tot de diensten te allen tijde opschorten of beëindigen als u één van de voorwaarden schendt.

De voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Grundfos en de gebruiker, en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten.
In alle opzichten zijn op deze overeenkomst de Deense wetten van toepassing. De gebruiker stemt ermee in dat een eventuele claim of geschil van u tegen Grundfos door de rechters van Denemarken moet worden beslist.

Als Grundfos niet de hand houdt aan een specifieke bepaling, dan doen we geen afstand van ons recht om dat alsnog later te doen. Als een rechter één van deze voorwaarden nietig verklaart, dan blijven de resterende voorwaarden nog steeds van kracht. We mogen deze overeenkomst naar eigen goeddunken automatisch overdragen aan elke legale entiteit binnen de Grundfos Group.